Hulpfonds

ANBI
Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek

Fiscaal nummer: 8168.38.896
Contactadres: Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek
p/a Ruurloseweg 9, 7141KA Groenlo.

Website: www.lionscluboostachterhoek.nl/hulpfonds

Bestuur:
Voorzitter: dhr. C.A.G. Weijers Secretaris: dhr. M. Kothuis Penningmeester: dhr. R. Soer Lid: dhr. B. Meershoek Lid mevr. C.Capel

Doelstelling:
Het bevorderen van begrip voor omstandigheden waarin hulp, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord, gewenst is, het verlenen van hulp in dergelijke omstandigheden, alsmede het verwerven van fondsen ter financiering van die hulp, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Aan het streven naar vervulling van haar doelstelling liggen tevens ten grondslag, de doelstellingen van Lions International. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan:
Het meerjarig beleidsplan van de Stichting voorziet in het helpen ledigen van noden in de samenleving door middel van persoonlijke inzet dan wel door geldelijke ondersteuning. Hiervoor worden door het bestuur aanvragen beoordeeld en wel of niet gewaardeerd.
De benodigde fondsen worden door activiteiten en pro deo inzet van Lionsclubleden geworven. Het vermogen zal bestaan uit subsidies en donaties, schenkingen, legaten als andere verkrijgingen en baten d.m.v. fundraising.

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo.
 

Uitgevoerde activiteiten 2011:
*Bestuurdeelname door 2 Lions aan Gehandicapten Sport Vereniging.
*Organisatie en financiering van 4e sport en speldag voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.
*Lange termijn investering voor het ontwikkelen van een website ‘’LionsGreets.nl”  als middel voor deelnemende Lions clubs om fondsen te werven via het verkopen van e-cards.                                                                                                                                   *Uitkeren van LionsGreets fundraising gelden aan deelnemende Lionsclubs / goede doelen. *Organisatie van een concert de ‘’Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach’’  in de Oude Calixtus
  kerk in Groenlo t.b.v. fundraising.

Uitgevoerde activiteiten 2012:
*Voorbereiding en ondersteuning bij het oprichten van Stichting Leergeld in de Achterhoek.
*Zitting  genomen in het Bestuur van Gehandicapten Sport Vereniging door 3 Lionsclubleden.
*Oliebollenverkoop als fondsenwerving
*Verdere investering in LionsGreets  t.b.v. fondsenwerving voor deelnemende Lionsclubs via het
  verkopen van e-cards.
*Uitkeren van LionsGreets fundraising gelden aan deelnemende Lionsclubs / goede doelen.
*Presentatie aan RABO coöperatiefonds met als doel financiering te krijgen voor verdere  
  ontwikkeling  LionsGreets.
 
Uitgevoerde activiteiten 2013:
*Organisatie Paasvuur voor  fondsenwerving. Helaas voortijdig beëindigd.
*Wegens bestuursproblemen wederom door een LC lid zitting genomen in Bestuur van  
  Gehandicapten Sport Vereniging.
*Mede organisator van een congres. Netto opbrengst voor Stichting Leergeld.
*Fundraising d.m.v. LionsGreets .
*Taxol programma opgestart om taxus snoeisel in 2014 te verzamelen t.b.v. productie van    
  cytostatica.
*Oliebollenverkoop als fondsenwerving.
*Mede organisator van concert ‘’Woodstock the Story’’ t.b.v. fundraising.
*Financiële bijdrage aan en ondersteuning bij plaatsing Stolper stenen in Groenlo.
*Uitkeren van LionsGreets fundraising gelden aan deelnemende Lionsclubs / goede doelen.
*Deelname aan PeacePoster project.
*Door een financiële bijdrage, een St. Nicolaasfeest mogelijk gemaakt voor kinderen in een
  orthopedagogisch centrum.
*Een financiële bijdrage geleverd aan G-voetbal SV Grolle, voor het planten van 80 bomen.

Uitgevoerde activiteiten 2014:

*WK Voetbalpool georganiseerd. Netto opbrengst voor KIKA.
*Taxus snoeisel verzameld ten behoeve van de productie van cytostatica (TAXOL) De netto opbrengst van dit snoeisel is aan KIKA overhandigd,
*Twee LC leden nemen deel aan het bestuur  van Stichting Leergeld.
*Een lid neemt deel aan het bestuur van Vereniging Aangepast Sporten Oost Achterhoek
*Bijdrage gestort voor Stolperstenen Aalten

Uitgevoerde activiteiten 2015:
* Taxus snoeisel verzameld ten behoeve van de productie van cytostatica (TAXOL). De netto         
   opbrengst (€ 9000 ) van dit snoeisel is aan KIKA overhandigd.
* Twee LC leden nemen deel aan het bestuur  van Stichting Leergeld.
* Een lid neemt deel aan het bestuur, ad interim, van Vereniging Aangepast Sporten Oost Achterhoek
* Gift ( € 350 ) aan Synagoge ten behoeve van een geluidsinstallatie.
* Een lid neemt deel  in de organisatie om tot plaatsing van Stolperstenen in Aalten te    
   komen. Worden in 2016 geplaatst.

Uitgevoerde activiteiten 2016:
* Loten verkocht voor en organisatie van de Lionsclub Bad-eenden race. De netto-opbrengst (€ 5000)
komt ten bate van de Stichting Leergeld, het Vergeten Kind, KIKA en Stichting Hulpverlening LCOA.  (Deel nog uit te keren in 2017)
* Taxus snoeisel verzameld ten behoeve van de productie van cytostatica (TAXOL).
   De netto-opbrengst van dit snoeisel en een bijdrage uit de opbrengst van de bad-eenden race, is     
   aan KIKA overhandigd. (€ 10.000)
* Twee LC leden nemen deel aan het bestuur van Stichting Leergeld.
* Stolperstenen in Aalten geplaatst.
* Een LC lid neemt deel aan het bestuur, ad interim, van Vereniging Aangepast Sporten Oost         
   Achterhoek (Gehandicaptensport)
* Een dertigtal opknap kinderfietsen verzameld en aan Stichting Leergeld ter beschikking gesteld.
* Douwe Egberts punten verzameld. Dit leverde +- 1200 pakken koffie op voor de voedselbank.
* Coördinatie van vluchtelingenwerk en ondersteuning van vluchteling families door één LC lid.

Uitgevoerde activiteiten 2017:
* Stichting Leergeld ontving een cheque van € 2000 uit opbrengst bad-eenden race 2016    
* Taxus snoeisel verzameld ten behoeve van de productie van cytostatica (TAXOL).
   De netto-opbrengst van dit snoeisel en een extra bijdrage uit de Stichtingskas, is aan KIKA
   overhandigd. (€ 3500) Door weersomstandigheden viel de snoeisel opbrengst tegen. Gecombineerd    
   met een lagere prijs leidde dit tot een beduidend lager resultaat dan de laatste jaren.  
* Twee LC leden nemen deel aan het bestuur van Stichting Leergeld.
* Douwe Egberts punten verzameld ism LC Lochem. Dit leverde +- 1900 pakken koffie op voor de
   voedselbank.
* Coördinatie van vluchtelingenwerk en ondersteuning van vluchteling families door een LC lid.
* Nieuwe actie gestart. Inzamelen van oud en vreemd geld t.b.v. oogoperaties in Derdewereldlanden.       
   Resultaten in 2018
* Peace Poster wedstrijd voor lagere scholen georganiseerd.
* Bijdrage van € 750 toegezegd aan KNNV om een boek uit te kunnen geven over cultuur en natuur in    
   de Achterhoek. Tevens verdubbeling aangevraagd bij Lions Quest en werd toegezegd.  Totaal     
   bijdrage wordt dus € 1500.
* Drie leden hebben deelgenomen aan sponsorloop Kanjers voor Kanjers. LC sponsorde hen met                             
    € 225,00 voor het goede doel.
* Ook werd een donatie aan het ‘’Vergeten Kind ‘’ gedaan van € 1000

Uitgevoerde activiteiten 2018:

* De gestarte actie in 2017,  het inzamelen van oud en vreemd geld t.b.v. oogoperaties in Derdewereldlanden, had een opbrengst  van  +- € 10.000 incl. bijdrage van Wilde Ganzen.
* Er werd € 1500 bijgedragen aan de uitgave van een natuur en erfgoed boek over de  Achterhoek  uitgegeven door de KNNV. Hiervan heeft Lions Quest € 750 bijgedragen
* Een tiental leden hebben als vrijwilliger ondersteuning gegeven bij de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen in de Achterhoek.
* Twee LC leden nemen deel aan het bestuur van Stichting Leergeld.
* Douwe Egberts punten verzameld. Dit leverde 1920 pakken koffie op. Deze zijn overhandigd aan de voedselbank.
* Coördinatie van vluchtelingenwerk en ondersteuning van vluchteling families door een Lionsclub lid.
* Vanwege een te grote voorraad aan Taxus snoeisel voor de productie van cytostatica (TAXOL) bij onze afnemer, had het verzamelen dit jaar geen zin.
* Een lid zamelde oude brillen in voor distributie in Afrika.’’Fight for sight’’
* De Stichting Paardrijden Gehandicapten is in het verleden opgericht vanuit LC Oost-Achterhoek. Zij bestonden dit jaar 40 Jaar vanwege dit feit hebben wij € 1000 overgemaakt ter ondersteuning.

Uitgevoerde activiteiten 2019:

* Enkele LC OA leden nemen deel aan een project om het noodzakelijke onderhoud van de     
   Joodse begraafplaats vorm te geven.
* Een LC OA lid neemt deel aan het bestuur van Stichting Leergeld.
* In clubverband zijn Douwe Egberts punten verzameld. Dit leverde 1748 pakken koffie op.  
   Deze zijn overhandigd aan de voedselbank.
* Coördinatie van vluchtelingenwerk en ondersteuning van vluchteling families door een
   Lionsclub lid.
* LC OA organiseerde een fundraising Badeenden race met een opbrengst voor Kika en Het
   Vergeten Kind. De gelden t.w.v. € 2.250 zullen in 2020 overhandigd worden.
* Een lid zamelde via LC leden vele oude brillen in voor distributie in Afrika.’’Fight for sight’’
* Het project Levenslicht monument in 2020 i.v.m. bevrijding Auschwitz 75 jaar geleden wordt  
   o.a. voorbereid door een LC lid.
* Om een mantelzorgkamp voor jeugdige mantelzorgers mogelijk te maken hebben wij een   
   bijdrage van € 1.000 geschonken aan Iris Hoffman de initiatiefneemster.

Uitgevoerde activiteiten 2020:

• De club organiseerde een interne Nieuwjaarsveiling en deze leverde netto € 2296,98 op.

Daarna werden wij geconfronteerd met de Corona pandemie. Nagenoeg alle clubactiviteiten na Februari werden gecanceld.
• Enkele LC OA leden nemen deel aan een project om het noodzakelijke onderhoud van de Joodse begraafplaats vorm te geven.
• Een LC OA lid neemt deel aan het bestuur van Stichting Leergeld.
• Vanuit de opbrengst van de Badeendenrace in 2019 werd € 1500 overgemaakt aan KIKA en volgt in 2021 € 750 voor Het Vergeten Kind.
• In clubverband zijn Douwe Egberts punten verzameld. Dit leverde zo’n 1600 pakken koffie op. Deze zijn overhandigd aan de voedselbank.
• Ter ondersteuning van de St. Passie en Cultuur die o.a. de Passion organiseert, schonken wij € 2000
• Er werd € 2000 overgemaakt om de aankoop van Elektrokarren mogelijk te maken. Deze gaan het vervoer van ouderen uit het verpleeghuis in Lichtenvoorde mogelijk maken.
• Ter ondersteuning van de landelijke Lions Actie t.b.v. ouderkamers in het Maxima Kinderziekenhuis, maakten wij € 500 over.

Exploitatierekening 2020

Balans 2020

Exploitatierekening 2019

Balans 2019

Exploitatierekening 2018

Balans 2018

Exploitatierekening 2017

Balans 2017

Exploitatierekening 2016

Balans 2016

Exploitatierekening 2015

Balans 2015

Exploitatierekening 2014

Balans 2014

Exploitatierekening 2013

Balans 2013

Exploitatierekening 2012

Balans 2012

Exploitatierekening 2011

Balans 2011