Badeendenrace 2019

De Lionsclub Oost Achterhoek organiseert een bad-eendenrace op 16 augustus 2019 bij Marveld Recreatie. Loten hiervoor à € 2,50 zijn te koop vanaf 30 mei 2019.

 

Reglement Bad-eendenrace Groenlo 2019


Artikel 1, Organisatie
1. De Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek organiseert de ‘Badeendrace’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten; 2. De netto opbrengst na aftrek van kosten wordt aangewend voor de  goede doelen: KiKa, Stichting  Het Vergeten Kind en een bijdrage aan Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek bestemd voor lokale goede doelen.

Artikel 2, Voorschriften voor deelname
1. Deelname aan de Badeendrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger; 2. Degene die deelneemt aan de Badeendrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement; 3. De Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

Artikel 3, Speelwijze
1. De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen bij een lid van de Lionsclub Oost Achterhoek dan wel bij een door de Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek georganiseerd uitgiftepunt van loten dan wel op festival cq dagen waar Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek loten aanbiedt.
2. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendrace door middel van een eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld in combinatie met een letter; 3. Alle 1000 eendjes die corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op vrijdag 16 augustus 2019 dan wel  zaterdag 17 augustus 2019 te water worden gelaten en de eerste 11 eendjes die de finish bereiken - na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- krijgen recht op een prijs in combinatie met de juiste letter;  Aan het prijswinnende nummer van de eendjes wordt door loting een letter toegevoegd. 4. Het eerste eendje met nummer dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs tot en het derde eendje geeft recht op de derde prijs in combinatie met een toegevoegde letter; enzovoort 5. Elk eendje blijft in principe eigendom van de Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek; 6. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve; 7. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendrace.

Artikel 4, Inleg
De inleg voor één lot bedraagt 2,50 euro.

Artikel 5, Winnende lotnummers
1. Er worden 11 prijzen uitgegeven, één tot en met elf, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendrace; 2. Uitsluitend cijfer/lettercombinatie lotnummers waarvan de inleg is betaald dan wel cijfer/lettercombinatie lotnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname; 3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

Artikel 6, Prijzen pakket, bekendmaking
1.De prijzen bestaan uit: 1e Prijs € 444 - 2e Prijs € 333 – 3e prijs  € 222 – Prijs 4 t/m 11  een soundbox
2. De cijfer/lettercombinatie lotnummers van de winnende loten worden bekendgemaakt na de race en worden tevens gepubliceerd op www.lionscluboostachterhoek.nl; 3. U ontvangt een genummerd lot met cijfer/letter combinatie (deelnamebewijs) en als dat nummer met de lettercombinatie overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan kunt u door middel van het overleggen van uw lot (deelnamebewijs) uw recht op de prijs laten gelden. Dat kan direct na de race bij de organisatie en tot 1 november 2019 via www.lionscluboostachterhoek.nl . Na 1 november 2019 vervallen de aanspraken op de prijs en wordt de prijs ingezet voor het goede doel. 4.  Mocht onverhoopt door invloeden van buitenaf de badeenden race geen doorgang kunnen vinden dan wordt een alternatieve trekking georganiseerd op zaterdag 17 augustus 2019 ook om 20.00 uur.
5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten ter zake worden door de Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek voorbehouden.

Artikel 7, Privacy
1. De namen van de eigenaren van de winnende lotnummers met lettercombinatie mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt; 2. Door het meespelen met de Badeendrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.

Artikel 8, Aansprakelijkheid
1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw lot (deelnamebewijs), mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek voor het handelen van de personen genoemd in artikel 3, alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek liggende omstandigheden; 2. De Stichting Hulpverlening Lionsclub Oost Achterhoek is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.